Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 88/01 i 11/02) Osnivačka skupština udruge za bolesti štitnjače održana 26. listopada 2007. donijela je”S T A T U T””UDRUGE ZA BOLESTI ŠTITNJAČE”

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu i članarini; pravima i obvezama članova; uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.
Udruga za bolesti štitnjače je udruženje bolesnika oboljelih od bolesti štitnjače i zainteresiranih građana.

Članak 2.

Naziv udruge je: Udruga za bolesti štitnjače.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.
Sjedište udruge je: Zagreb, Drugo Maksimirsko naselje 5.

Članak 3.

Udruga za bolesti štitnjače je neprofitna pravna osoba, upisuje se u Registar udruga pri nadležnom tijelu.
Radi što kvalitetnijeg rada te bolje povezanosti članstva Udruga može osnivati svoje podružnice koje djeluju na području više općina, gradova ili županija. Podružnice nisu pravne osobe.
Udruga također može imati i druge ustrojbene oblike koji nemaju svojstvo pravne osobe kao što su sekcije, ako se ukaže potreba njihova osnivanja.
Odluku o osnivanju i načinu rada podružnice i sekcija donosi Skupština Udruge.

Članak 4.

Udruga ima pečat.
Pečat Udruge je: okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: “Udruga za bolesti štitnjače” – Zagreb

Članak 5.

Udrugu zastupa Predsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unaprijeđenja liječenja bolesti štitnjače  te davanje podrške članstvu u smislu upoznavanja sa prirodom bolesti te time povezane što kvalitetnije zdravstvene skrbi bolesnika sa bolestima štitnjače.

Članak 7.

Djelatnosti Udruge su:

 • organiziranje seminara i skupova bolesnika, njihovih obitelji te zainteresiranih građana radi edukacije i međusobne pomoći
 • informiranje javnosti o novim i naprednijim metodama liječenja bolesti štitnjače,
 • razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad istih,
 • suradnja sa zdravstvenim i drugim organizacijama te nadležnim tijelima u cilju pomoći oko rješavanja zdravstvenih problema bolesnika
 • izdavanja knjiga i časopisa iz područja svoje djelatnosti, sukladno posebnim propisima
 • jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje
 • organizacija godišnjeg okupljanja bolesnika i njihovih obitelji te zdravstvenih djelatnika u svrhu međusobne pomoći i razmjene iskustva
 • organizacija posjeta međunarodnim godišnjim okupljanjima udruga za bolesti štitnjače

Članak 8.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene Statutom poimence:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način
 • javnim priopćavanjem.

III. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba.

Članak 10.

Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi tajnik Udruge.

Članak 11.

Skupština Udruge određuje godišnji iznos članarine.

Članak 12.

Prava i obveze članova su:

 • plaćanje članarine,
 • bavljenje aktivnostima Udruge,
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

Rad članova Udruge je dragovoljan i bez novčane naknade.

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom,
 • neplaćanjem članarine,
 • isključenjem.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
Odluku o isključenju člana iz udruge donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 14.

Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV. TIJELA UDRUGE

Članak 15.

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Tajnik

V. SKUPŠTINA

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge, te po jedan predstavnik svake pravne osobe članice udruge.

Članak 17.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Sjednice Skupštine saziva Predsjednik udruge na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje trećina članova udruge.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 18.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 19.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 20.

Skupština Udruge:

 • utvrđuje politiku razvitka Udruge,
 • donosi i mijenja Statut Udruge,
 • donosi financijski plan i završni račun,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,
 • bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Udruge,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu udruge,
 • daje smjernice za rad Udruge,
 • odlućuje o žalbama članova na odluke o iskljućenju iz udruge,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

VI. PREDSJEDNIK

Članak 21.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.
Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

Članak 22.

Predsjednik:

 • zastupa Udrugu,
 • saziva Skupštinu udruge,
 • rukovodi radom Skupštine udruge,
 • utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
 • upravlja imovinom Udruge,
 • podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge,
 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine udruge,
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
 • donosi odluke o isključenju člana iz Udruge,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 23.

Za svoj rad predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.
Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o radu.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik.
Mandat dopredsjednika traje 4 godine.

VII. TAJNIK

Članak 24.

Tajnika udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno – administrativnih poslova u Udruzi.
Tajnik Udruge vodi registar članova.

Članak 25.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova

VIII. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 26.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva,
 • pokretne stvari,
 • nekretnine,
 • druga imovinska prava.

Članak 27.

Udruga stječe imovinu:

 • od članarine,
 • od dobrovoljnih priloga i darova,
 • od dotacija iz proračuna,
 • iz drugih izvora u skladu s zakonom.

Članak 28.

Izvješće o materijalno – financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

IX. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 29.

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti osnivačima Udruge.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

Članak 30.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 31.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

Split 26.listopada 2007.

Predsjednik Udruge

Tomislav Budimir, dr. med.